Start Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

logos-werkplaats(en) sociaal domein_DenHaag-LeidenDe Wmo-werkplaats Den Haag & Leiden, die in de periode 2014-2016 actief was, maakt een doorstart naar de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.

Elke Werkplaats Sociaal Domein heeft tenminste één lectoraat en één grote gemeente als trekker. Voor de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat het om de gemeente Den Haag, Leiden, Katwijk en Rijswijk en vanuit Hogeschool Leiden het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap.

Verbreding
Er kunnen uiteenlopende transformatievraagstukken aan de Werkplaats worden voorgelegd die kunnen gaan over alle transities: Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en Wet langdurige zorg. Daarnaast zal de Werkplaats verder verbreden door samenwerking met meer partners zoals Academische Werkplaatsen, Mbo-opleidingen, maar ook cliënt- en vrijwilligersorganisaties.

Activiteiten Sociaal Domein Den Haag Leiden
Naast inzet voor de inwoners en het realiseren van een zo effectief mogelijke dienstverlening maakt een goede samenwerking in de stad en in de wijk het mogelijk het sociale domein (onder andere sociaal werkers, wijkagenten, jeugdzorg, vrijwilligers, onderwijs) en het medische domein (onder andere huisartspraktijken, thuiszorg, wijkverpleegkundigen) met elkaar te verbinden.

Lerend perspectief
De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden werkt vanuit een lerend perspectief. Dat wil zeggen dat er een leerinfrastructuur (ofwel learning communities) wordt opgebouwd waarin het leren van en met elkaar mogelijk wordt.

Zo’n infrastructuur bestaat uit een aantal leernetwerken (teams, organisaties, burgerinitiatieven). De dagelijkse praktijk is leidend voor het leren en samenwerken met burgers/inwoners en professionals, zodat allen profiteren van de opgedane kennis en kunde.

Thema’s
Centraal staat het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijze voor zorg- en welzijnsprofessionals. Daarbij richten de werkplaats in elke gemeente en samen met zorg- en welzijnsinstellingen en burgers/inwoners op lokaal relevante thema’s.

De Werkplaats gaat op basis van deze thema’s aan de slag met de 4 O’s: onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning. Hierbij zullen ook andere lectoraten onder andere Mantelzorg (De Haagse Hogeschool) en vanuit het Expertisecentrum Jeugd (Hogeschool Leiden) betrokken zijn.

Van 2016 tot en met 2018 staan de volgende thema’s centraal:

  • Ontwikkeling professionaliteit in het sociaal domein
  • Jeugd en gezin
  • Stimuleren van eigenaarschap en actief burgerschap
  • Verbindingen versterken in het sociaal domein
  • Monitoring van effecten

Samen werken aan kennis en deskundigheid
De nadruk ligt op learning by doing, essentieel voor de aansluiting van de kennisontwikkeling op de behoeften van de regionale praktijk. Daarnaast wisselen de werkplaatsen hun bevindingen en ervaringen uit in een landelijk overleg. Ze delen hun werk met elkaar en met alle andere belangstellenden in het sociaal domein in Nederland.

Meer informatie?
De website wmowerkplaatsdenhaagleiden.nl wordt momenteel geactualiseerd naar een site met actuele informatie over de werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Meer achtergrondinformatie is te vinden op de website van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap.

Op de website van Werkplaats Sociaal Domein zijn alle 14 werkplaatsen te vinden met een korte beschrijving van hun activiteiten en links naar de regionale websites. De website biedt een overzicht van het laatste nieuws en de activiteiten die voortvloeien uit de kennisagenda’s.

Daarnaast zijn alle publicaties en onderwijsmodules beschikbaar die de Wmo-werkplaatsen tot nu toe al hadden gepresenteerd.

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.